კრიტიკული აზროვნების სკოლის პროგრამები

პროგრამები მოზარდებისათვის

თანამედროვე სამყაროს ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა მოზარდის მიერ საკუთარი მიდრეკილებების, სურვილების, პიროვნული და პროფესიული განვითარების სტრატეგიების განსაზღვრა.

 

ეს არ არის ტრივიალური ამოცანა. უმეტეს შემთხვევებში, მოზარდები საკუთარ მომავალს უყურებენ და საზღვრავენ არა საკუთარი ინტერესებიდან და მიდრეკილებებიდან გამომდინარე, არამედ, „ისე, როგორც ეს მიღებულია“ მათ ოჯახში ან საზოგადოებაში. შესაძლებელია, მოზარდობის საწყის ეტაპზე, ასეთი „მორჩილება“ ოჯახის წევრებს ხელს აძლევდეს, მაგრამ პერსპექტივაში იმედგაცრუების და კონფლიქტის აქტიური წყარო შეიძლება გახდეს.

 

ამგვარად მიღებულ გადაწყვეტილებას აქვს როგორც შორეული, ასევე, ახლო უარყოფითი შედეგები:

1.  შესაძლებელია, ახალგაზრდამ წლების შემდეგ აღმოაჩინოს, რომ მის მიერ არჩეული გზა სულაც არ ყოფილა ის, რაზეც მას სურდა საკუთარი კარიერული წინსვლის დამყარება;

2. ასეთი გაუაზრებელი გადაწყვეტილებები ახლო პერქპექტივაში „ურტყამს“ ოჯახის ბიუჯეტს, რადგანაც, მოზარდის მომავალში ინვესტირება არასწორად ხდება.

 

ეს ვითარება აზიანებს არა მარტო კონკრეტულ ინდივიდებს და ოჯახებს, არამედ, საბოლოო ჯამში, საზოგადოების და ქვეყნის აწმყოს და მომავალს.

 

ისიც არ არის საიდუმლო, რომ საქართველოს განათლების სისტემა ამ ამოცანებს ვერ წყვეტს.

 

კრიტიკული აზროვნების სკოლის მიზანია ამ პრობლემის მოგვარებაზე ზრუნვა: პრობლემის გადაწყვეტის გზების შეთავაზება მოზარდებითვის და მათი მშობლებისათვის. ჩვენ გთავაზობთ მოზარდების ტრენინგს ორ ეტაპად:

 

 1. თვით-რეფლექსიის და კრიტიკული აზროვნების პროგრამა: მოზარდები, შესაბამისი გამოცდილების  (ქუჩინგი, მასწავლებლობა, ლექტორობა, ტრენერობა) სპეციალისტების დახმარებით გაივლიან 15 სესიას, რომლის შედეგადაც, მათ ჩამოუყალიბდებათ ცხადი წარმოდგენა, თუ რა სურვილები და მიზნები აქვთ, რა მიმართულებით უნდა წარმართონ სწავლა, რა უნარები უნდა შეიძინონ, იმისათვის, რომ ამ ეტაპზე იდენტიფიცირებულ მიზნებს მიაღწიონ; ამ ამოცანების განსახორციელებლად, სპეციალისტების დახმარებით, ისინი გაეცნობიან და აითვისებენ ქოუჩინგის, კრიტიკული აზროვნების და კრიტიკული იდენტობის კონტრუირების ბაზისურ მეთოდებს; შესაძლებელია, მათ შეიცვალონ თავდაპირველი აზრი, ან, კიდევ უფრო გაამყარონ საკუთარი გადაწყვეტილება;

 

 1. ცოდნის იდენტიფიკაცია/კონტრუირება: მოზარდის მუშაობა არჩეული მიმართულების და უნარების მქონე მაღალი დონის პროფესიონალებთან (პროფესია და სფერო არ არის შეზღუდული): 15 სესია. ამ ეტაპის განმავლობაში, მოზარდები, მნიშვნელოვანი გამოცდილების მქონე პროფესიონალების დახმარებით, გაერკვევიან ცოდნის იმ სფეროში, რომელის ათვისებაც მათ თვით-იდნეტიფიკაციის ტრენინგის ეტაპზე გადაწყვიტეს, ან გაიმყარეს გადწყვეტილება. ამ 15 სესიის განმავლობაში ისინი შეიძენენ საკმარის უნარებს და ცოდნას, რომ დამოუკიდებლად იმუშაონ სასურველი ცოდნის და გამოცდილების კონსტრუირებისათვის.

 

ეს ორი ეტაპი საკმარისია რათა მოზარდმა მოახდინოს საკუთარი მიზნების და ამ მიზნების შესაბამისი საწყისი უნარების ცხადი იდენტიფიკაცია და დამოუკიდებლად გააგრძელოს მუშაობა საკუთარ თავზე.

 

თუმცა, სავსებით შესაძლებელია, არჩეული მიმართულების სტრუქტურაში გარკვევამ, მას თავდაპირველ გადაწვყეტილებაზე უარი ათქმევინოს. ამ შემთხვევაში, შესაძლებელი იქნება, ორივე, თვით-იდენტიფიკაციის/თვით-რეფლექსიის და ცოდნის იდენტიფიკაციის ტრენინგების თავიდან გავლა. ანდა, თუკი მოზარდი დარწმუნებულია ახალ არჩევანში, მას შეუძლია მხოლოდ ცოდნის იდენტიფიკაციის ტრენინგი გაიაროს.

 

 

კრიტიკული აზროვნების სკოლაში სწავლის შედეგად:

1. მეტი შანსია, მოზარდი, საკუთარი განვითარების პერიოდში, იყოს ბედნიერი და ჰარმონიაში საკუთარ გარემოსთან;

2. მშობლის ინვესიტიცია საკუთარ შვილში იქნება მეტად ორინეტირებული წარმატებისკენ  და ნაკლებად დამოკიდებული შემთხვევითობაზე;

 
მასწავლებლების პროგრამა:
კრიტიკული აზროვნებისა და თვითრეფლექსიის მეთოდები

პროგრამის მიზანია მასწავლებლებისათვის ქოუჩინგის და კრიტიკული აზროვნების მიდგომების სწავლება, რაც უზრუნველყოფს განათლების თანამედროვე მიდგომების დანრგვას.

 

ქოუჩინგი არის წარმატების მიღწევის ტექნოლოგიები, რომელიც ორიენტირებულია ადამიანის სააზროვნო სისტემის გაფართოებაზე. ქოუჩთან მუშაობის შედეგად ადამიანი იწყებს საკუთარი რესურსების და უანარების გამოყენებას და ეძებს საკუთარ ოპტიმალურ გზას დასახული მიზნის მისაღწევად. ქოუჩინგის საერთაშორისო ფედერაციის (ICF) განმარტებით, ქოუჩინგი არის პარტნიორობის პროცესი, რომელიც ასტიმულირებს კლიენტის სააზროვნო სისტემას და მის შემოქმედებითობას.

ქოუჩინგს ძალიან დიდი ადგილი უკავია ბიზნესში, ეკონომიკაში, პოლიტიკაში, განათლებაში და ა.შ. ქოუჩთან მუშაობის შედეგია მიზნების დასახვა, ღირებულებების და შესაძლებლობების გამორკვევა, შინაგანი პოტენციალის, რესურსების, უნარების მობილიზება და განვითარება, ახალი უნარების დასწავლა, სამოქმედო ენერგიაზე მუშაობა და ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა. ქოუჩინგური დიალოგი არის მუშაობის ფორმატი, რომლის მიზანია კითხვების დასმის საშუალებით მოახდინოს ტრანსფორმაცია. ქოუჩინგი არის ტრანსფორმაციული დიალოგი.

ქოუჩინგი განათლებაში სამიზნე აუდიტორიას (მოსწავლეებს) ხელს უწყობს აქტიურად და გაცნობიერებულად ჩაერთონ სასწავლო პროცესში, დასახონ მიზნები, შეისწავლონ და განივითარონ საკუთარი რესურსები და უნარები, დამოუკიდებლად იმუშაონ თვითშემეცნებაზე და თვითგანვითარებაზე, შეცვალონ და განავითარონ ქცევები, განახორციელონ კონკრეტული, შედეგზე ორიენტირებული და დროში გაწერილი ქმედებები და მიიღონ სასურველი შედეგები.

 

კრიტკული აზროვნების თანამედროვე გაგება განსხვავდება იმ წარმოდგენებისაგან, რაც იყო 10 ან 20 წლის წინ. თუკი, ადრე, კრიტიკული აზროვნება ნიშნავდა ტექსტის/მოვლენის/გამოცდილების ზუსტ გაგებას და მრავალფეროვან ინტერპრეტაციას, დღეს კრიტიკული აზროვნება ნიშნავს ტექსტის/მოვლენის/გამოცდილების ჩარჩოს მიღმა გასვლას, მის განხილვას სამიზნე ობიექტის მიღმა არსებული კუხიდან და ამ განხილვის შედეგად მაქსიმალურად ზუსტი წარმოდგენის შექმნას. კრიტიკული აზროვნება შეიძლება ემსახურებოდეს როგორც ამბის სიმართლე/სიყალბის დადგენას, ასევე, პრობლემის გადაწყვეტის მოძებნას. ამიტომ, კრიტიკული აზროვნება დღეს, შეიძლება ითქვას, სასიცოცხლოდ აუცილებელი ხდება, იმ მრავალფეროვან გამოწვევებთან გასამკლავებლად, რომელსაც თანამედროვე სამყარო გვთავაზობს, იქნება ეს ინტერნეტით გავრცელებული დამაჯერებელი ინფორმაციის ნამდვილობის დადგენა თუ მედიცინის კომპლექსული ამოცანის გადაწყვეტა. ამიტომ, ვფიქრობთ, თანამედროვე მასწავლებლისათვის მნიშვნელოვანია იცოდეს კრიტიკული აზროვნების მეთოდის საფუძვლები, რაც მას გამოადგება როგორც სასწავლო მასალების შეგროვებისათვის ასევე, მოსწავლეებთან სამუშაოდ, მათში კრიტიკული აზორვნების უნარის კონსტრუირებისათვის.

 

ქოუჩინგის მეთოდოლოგიის დანერგვის შედეგები:

 

ქოუჩის მთავარი ამოცანაა მხარი დაუჭიროს მოსწავლის პიროვნულ და პროფესიულ განვითარებას, მისი თვითშეფასების სისტემის ჩამოყალიბებას. აქ მთავარი ფაქტორებია მოტივაცია, გაცნობიერება, რწმენა, მიზნების დასახვა, პასუხისმგებლობის ფორმირება, რესურსული მდგომარეობა.

 

ქოუჩინგის მეთოდოლოგიის მთავარი შედეგი იქნება მიზანდასახული, ქმედებაზე ორიენტირებული მოსწავლე, სწორი თვითშეფასების უნარებით. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქვემიზანია მოსწავლეებში თვითქოუჩინგის უნარების განვითარება იმისათვის, რომ მათ დამოუკიდებლად შეძლონ საკუთარ თავზე მუშაობა.

 

პროგრამის განმავლობაში განხილული იქნება შემდეგი თემები:

 • თავის ტვინი - მუშაობის ალგორითმი;

 • ინფორმაციის მიმდინარეობის პროცესი;

 • „მე“ კონცეფცია;

 • შედგეზე ორიენტირებული ურთიერთობის/აზროვნების წესი’

 • დასწავლის სტადიები;

 • მიზნის დასახვის ტექმოლოგიები;

 • შიშები და ბარიერები;

 • სააზროვნო სისტემის გამაფართოებელი ტექნიკები;

 • ქოუჩინგური მეთოდები;

 • შეკითხვა/ები, რომელიც ცვლის;

 

მოსალოდნელი შედეგები:

 

გარდა ზემოთ აღნიშნული საკითხებისა, ქოუჩინგის მეთოდების სწავლება ხელს შეუწყობს მასწავლებლებს:

 • გააცნობიერონ, თუ რა მეთოდებით შეიძლება მოსწავლეებისათვის ინფორმაციის მიწოდება, რაც ხელს შეუწყობს მოსწავლეებში ინტერესების გაზრდას და მათ ჩართულობას სასწავლო პროცესში;

 • გაიაზრონ შეფასების სისტემის სტრუქტურა და ის, თუ როგორ შეიძლება შეფასების სისტემა გამოვიყენოთ მოსწავლეებისათვის დასწავლის ხელშემწყობ სტრატეგიად;

 • დაეუფლონ სააზროვნო სისტემის გასაფართოებელ ტექნიკებს და შესძლონ თავიანთ სასწავლო პროგრამაში მათი იმპლიმენტაცია;

 • შესძლონ ქოუჩინგური შეკითხვების გამოყენებით სასწავლო პროცესი ბევრად ინტერაქტიული და სახალისო გახადონ;

 • შეისწავლონ კრიტიკული აზროვნების გამოყენების და სწავლების მეთოდი, რომელიც მათ დაეხმარება, როგორც სწავლების, ასევე სასწავლო მასალების იდენტიფიკაციაში და შერჩევაში.

 

ტექნიკური საკითხები:

 

პროგრამა შედგება 10 ტრენინგ შეხვედრისა (20 სთ) და 5 მენტორინგისაგან (5 სთ).

ტრენინგის დასრულების შემდეგ მასწავლებლებს დაურიგდებათ თვითშეფასების კითხვარები, რომელსაც ისინი შეავსებენ, ტრენინგის შემდგომ ჩატარებული ყოველი გაკვეთილის შემდეგ. მენტორინგის დროს, მასწავლებლები მენტორებთან ერად განიხილავენ ახალი მეთოდების გამოყენების გამოცდილებას და ერთად შეიმუშავებენ რეკომენდაციებს შემდგომი გაუმჯობესებისათვის.

 • ჯგუფში მონაწილეთა რაოდენობა 15-18

 • შეხვედრების ინტენსივობა კვირაში 1.

 • ერთი ტრენინგ დღის ხანგრძლივობა - 2სთ (120წუთი)

 • 1 მენტორინგის ხანგძლივობა 1 – 1.5 სთ (60-90წთ)

ტრენინგის დასრულების შემდგომ გაიცემა სერტიფიკატი.

მშობელთა სკოლა
 

პროექტ „მშობელთა სკოლის“ მიზანია ქოუჩინგის და კრიტიკული აზროვნების მიდგომების გამოყენებით მშობლებს გააცნოს თანამედროვე აღზრდის ეფექტური მეთოდები და მიდგომები, შეასწავლოს ინსტრუმენტები და ტექნიკები, რომელიც ხელს შეუწყობს მათ შვილებში პიროვნულ განვითარების და წარმატებაზე ორიენტირებულობის უნარების ჩამოყალიბებას.

ისევე, როგორც ნებისმიერ ეპოქაში, ჩვენს დროშიც მშობლის ცნებას საკუთარი დატვირთვა და შინაარსი აქვს. ჩვენს სამყაროში იყო მშებლეი ნიშნავს შვილის მოსმენის და გაგების უნარს, შვილებთან ურთიერთობის დაფუძნებას ურთიერთგაგებაზე და პარტნიორობაზე, შვილთან მოლაპარაკების უნარს, შვილისთვის ხელისშემწყობი და განმავითარებელი გარენოს შექმნას, შვილთან ერთდ განვითარების უნარს, შვილის დამოუკიდებელ პიროვნებად აღქმის უნარს, შვილის ემოციების გაგების უნარს, დანახვას, თუ რა იმალება შვილის ქცევის მიღმა.

პროექტის ძირითადი იდეაა, თუ როგორ უნდა შეუწყონ ხელი მშობლებმა ბავშვის განვითარებას.

 

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია სისტემატიური შეხვედრები მშბლებთან. შეხვედრების დროს განხილული იქნება შემდეგი თემები:

 

 • რას ნიშნავს მოსმენა, მიღება და გაცნობიერება;

 • პირდაპირი კომუნიკაცია - შეკითხვების დასმის ტექნიკები

 • ქცევა და მისი წაკითხვა;

 • მოტივაცია, ღირებულებები, უნარები, რესურსები;

 • წინააღმდეგობები, შიშები, სტრეს-ფაქტორები;

 • აგრესია - რა ვუყოთ მას?

 • პიროვნული განვითარების მნიშვნელოვანი საფეხურები;

 • როგორ შევხედოთ სამყაროს ბავშვის თვალით;

 • ტექნიკები, ტაქტიკები და თამაშები ბავშვის პიროვნული განვითარებისათვის;

 • ხელშემწყობი გარემო

 • ქმედების პროექტირება;

 • შეფასება და უკუკავშირი;

 

პროექტი ეყრდნობა ქოუჩინგის და პრაქტიკული ფსიქოლოგიის გამოცდილებას, მოიცავს ინსტრუმენტების სწავლებას, რასაც მშობლები დანერგავენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. პროგრამა ითვალისწინებს ცოცხალ თემებზე მუშაობას და უკუკავშირს, მიმდინარე პრობლემატური საკითხების განხილვას და ცვლილებების დანერგვას რეალურ დროში.

 

მოსალოდნელი შედეგები:

 

პროგრამის დასრულების შემდეგ მშობლები შეძლებენ:

 • ქოუჩინგის ინსტუმენტების გამოყენებას, არა მხოლოდ შვილების განვითარებისათვის, არამედ საკუთარი პიროვნული განვითარებისათვის;

 • დაეუფლებიან მიზნის მიღწევის სხვადასხვა ტენიკებს;

 • გაიაზრებენ თანამედროვე აღზრდის მიგომებს და ტაქტიკებს;

 • შეძლებენ ბავშვებთან ჰარმოიული ურთიერთობის დამყარებას;

 • შეძლებენ ბავშვებისათვის მამოტივირებელი გარემოს შექმნას;

 • შეძლებენ ბავშვების ინდივიდუალობის და დამოუკიდებლობის მიღებას.

 

ტექნიკური საკითხები:

 

პროგრამა შედგენა 10 შეხვედრისაგან.

თითო შეხვედრა 2,5 სთ.

ერთ ჯფუფში მონაწილეთა რაოდენობა - 20 მშობელი;

პროგრამის ბოლოს გაიცემა სერტიფიკატი.

 
თვითრეფლექსიის აქსელერატორი - პროგრამა ზრდასრულთათვის

თანამედროვე სამყაროს ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა ადამიანის მიერ საკუთარი მიდრეკილებების, სურვილების, პიროვნული და პროფესიული განვითარების სტრატეგიების განსაზღვრა. დღეს გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება ადამიანის შემოქმედებითობას და ინდივიდუალიზმს. ტექნოლოგიურმა და რობოტექნიკის განვითარებამ უკვე დაიწყო რუტინული და მოტორული საქმინობების ჩანაცვლება, შესაბამისად, აქტუალურია სრულიად ახალი ტიპის ამოცანების გადაჭრა.

ციფრული კომუნიკაციის პირობებში საქმიან სამყაროს გლობალური კონკურენციის პირობებშია უწევს ოპერირება. ტექნოლოგიური სიახლეები, უკვე აღარავისთვის არის სიახლე, სწორედ ამიტომ განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება შემოქმედებით პოტენციალს.

Networking Event

ყოველდღიური გადატვირთული საქმიანობების დროს, ადამიანები, ხშირად, იმდენად გადართულები არიან რუტინულ საქმინობებში (გაუთავებელი საქმიანი ზარები, მომოწერები, სოციალური ქსელები, შეხვედრები, მოლაპარაკებები და ა.შ.), რომ ავიწყდებათ ან სცილდებიან იმ ძირითად შინაარსს თუ რატომ დაიწყეს საქმიანობა ამ ძალიან სწრაფად განვითარებად სამყაროში:

 1. რატომ და რისთვის ვახორციელებთ კონკრეტულ საქმიანობებს; რა მიზნისკენ მივდივართ, ან რა ღირებულებებისათვის ვიბრძვით;

 2. რა არის ის ძალა, რასაც ჩვენთვის ბედნიერების ანუ წარმატების შეგრძნება მოაქვს?

უამრავი საქმიანობები, რომელიც პირადი სიამოვნებისათვის გვესაჭიროება, გადადებულია „ხვალისათვის“ ან „ზეგისათვის“, რომელთა განხორციელების დრო ფაქტობრივად აღარასოდეს რჩება.

„ხვალ ან ზეგ გასაკეთებელ საქმეებში“, ასევე, გადადებულია შეკითხვები:

რა მაბედნიერებს?

ვინ ვარ დღეს?

როგორი მინდა, რომ ვიყო?

რა მინდა?

როდის შეიძლება მივიღო?

რა რესურსები მაქვს და რა მჭირდება წარმატებისათვის და ბედნიერებისათვის?

რა არის ჩემი ძლიერი მხარეები და რა მაქვს გასავითარებელი?

სად მინდა ვიყო 10 ან 20 წლის შემდეგ?

რა გარემოში მიწევს ყოფნა და როგორი გარემომესაჭიროება განვითარებისათვის?

ისე ჩანს, თითქოს, ინსტრუმენტები, რომლებსაც ვიყენებთ ჩვენი ბედნიერებისა თუ წარმატების მისაღწევად, უფრო მნიშვნელოვანი ხდება, ვიდრე მიზანი, რისთვისაც შევარჩიეთ ეს ინსტრუმენტები.

 

 პიროვნული განვითარების ინტენსიური პროგრამა, ადამიანებისათვის, რომელთაც სურთ პიროვნული განვითარება და საკუთარი წარმატებული მომავლის კონსტრუირება.

 

პროგრამა აგებულია პრაქტიკული ფსიქოლოგიის, ქოუჩინგის, სხეულის ენის და NLP ტექნოლოგიების თანამედროვე სისტემებზე და ტაქტიკებზე.

ტრენინგის ფარგლებში მონაწილეები შეძლებენ:

 • გაიაზრონ  საკუთარი თავი, თავიანთი რესურსები და პოტენციალი;

 • აიღონ პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე და იყვნენ საკუთარი ცხოვრების მმართველები;

 • გაიაზრონ თავიანთი ღირებულებები და მიზნები;

 • გაიაზრონ რას ნიშნავს მათთვის წარმატება და განსაზღვრონ ის რესურსები, რაც მნიშვნელოვანია მათი წარმატებისათვის;

 • გაიფართოვონ სააზროვნო სისტემა;

 • შეიმუშაონ და დაგეგმონ საკუთარი მიზნების მიღწევის და ამოცანების შესრულების წარმატებული სტრატეგიები;

 •  შეაფასონ გარემო რომელშიც ისინი ცხოვრბენ და ის რესურები, რომლებიც ესჭიროებათ წარმატებისათვის;

 • დროში გაწერონ საკუთარი მიზნების მიღწევის გზები;

 • მონაწილეები დაეფლებიან პროვნული განვითარების ინსტრუმენტებს და ტაქტიკებს, რაც მათ საშუალებას მისცემს ცხოვრების ნებისმიერ მომენტში დამოუკიდებლად გადალახონ სხვადასხვა წინააღმდეგობები, გადახედონ და გადააფასონ თავიანთი რესურები და განვითარების უფრო მაღალი მწვერვალებისაკენ იარონ;

 6 დღის განმავლობაში ტრენინგზე განხილული იქნება შემდეგი თემები:

 • რისგან შედგება ადამიანის „მე“;

 • ჩვენი ტვინი - ბიოლოგიური პროცესორი - მისი მუშაობის ალგორითმები და პროგრამირება მიზნების სწორი ფორმულირებისა და წარმატებისათვის;

 • ხედვა, ღირებულებები და მიზნები;

 • დრო და ქმედებები;

 • შიშები და ბარიერები;

 • სააზროვნო სისტემის გაფართოების ტექნიკები;

 • ვარ მმართველი თუ მართული?

 • ინდიკატორები, რომლითაც ვაფასებ წარმატებულ სტრატეგიებს;

 • წარმატების მიღწევის სტრატეგიები და ტაქტიკები;

 

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 6 დღე (18 საათი);

პროგრამის დეტალური აღწერა შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ აქ - 

პროგრამის ავტორი და ტრენერი: ნინი ჭაჭია